Ogłoszenia

Wójt Gminy Dzikowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, niezabudowanych przeznaczonych do zbycia, położonych w miejscowości Dzikowiec, gm. Dzikowiec.

 

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2021r,. poz. 1899 )

 

 

Wójt  Gminy Dzikowiec

 

podaje do publicznej wiadomości  wykaz  nieruchomości gruntowych, niezabudowanych przeznaczonych  do zbycia,  położonych w miejscowości Dzikowiec, gm. Dzikowiec.

 

Lp..

Położenie

nieruchomości        

Numer działki

Powierzchnia

 w m2

Użytki zgodnie
z ewidencją gruntów

Cena nieruchomości

w  zł

do której należy doliczyć

 podatek VAT

w wysokości 23%

 

   1.

Dzikowiec

 

1068/35

 

1158

PsV,  Lzr PsV

38 820,00

 

 

   2.

Dzikowiec

 

1068/36

 

1154

PsV, ,Lzr PsV

38 680,00

 

 

   3.

Dzikowiec

 

1068/37

 

1347

PsV, Lzr PsV

42 890,00

 

 

 

Przeznaczone do sprzedaży nieruchomości gruntowe są położone na terenie miejscowości Dzikowiec w jednym kompleksie. Teren działek płaski, nie użytkowany, nieuzbrojony ( obecnie trwają prace przy budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ).  Działki są o kształcie regularnym w formie prostokąta. Dostęp do działek od drogi powiatowej Jagodnik - Cmolas – Mechowiec – Dzikowiec, w terenie wydzielono drogi dojazdowe. Sąsiedztwo działek stanowi  zabudowa jednorodzinna  i zagrodowa,  tereny rolne  i leśne.

 

W księgach wieczystych TB1K/00044249/0 prowadzonych przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego   w Kolbuszowej prawo własności w/w nieruchomości gruntowych wpisane jest  na rzecz Gminy Dzikowiec - bez obciążeń i zobowiązań.

 

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzikowiec terenu położonego w miejscowości Dzikowiec i Nowy Dzikowiec uchwalonego Uchwałą Nr X/55/2011 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 27 maja 2011r. przedmiotowe nieruchomości / działki / to tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – symbol MN.

Możliwość zagospodarowania terenu zgodnie z uchwalonym planem.                                                                                                                                            

Nieruchomości mają być zbyte w drodze przetargu. Rodzaj, miejsce i warunki przetargów zostaną podane do publicznej wiadomości w ogłoszeniu o przetargu. Sprzedaż nastąpi za cenę osiągniętą w przetargu powiększoną o należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, płatną przed zawarciem umowy notarialnej.

 

Ogłoszenie zostaje wywieszone na okres 21 dni w którym można zgłaszać do Wójta Gminy Dzikowiec wnioski dotyczące wystawionych do zbycia nieruchomości gruntowych.

 

Szczegółowych informacji  o  nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Dzikowiec, 36-122 Dzikowiec ul. Dworska 62 – pokój  nr 11 lub 28 - telefonicznie  pod nr 17/744 –21- 09

 

 

Dzikowiec, dnia  12.07.2022r.

 

 

 

                                                                                                                             Wójt Gminy Dzikowiec

                                                                                                                                                                                                         Józef Tęcza

 

  • Data aktualizacji: 2024-07-16 11:27
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 283 138