Ogłoszenia

Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego

O G Ł O S Z E N I E

          

            Wójt Gminy Dzikowiec uprzejmie informuje, że w dniu  25 kwietnia 2024r.   ( czwartek ) o godz. 900 odbędzie się sprzedaż drewna opałowego pozyskanego  z nieruchomości w Mechowcu - drogi gminnej w Mechowcu ( w obrębie hydroforni na Rudzie ).

 

Drewno opałowe ułożone w stos: gatunek ( liściaste mieszane – olsza, wierzba ).

 

Cena  wywoławcza sprzedaży drewna opałowego wynosi:

1.Stos 3 mp – 360,00 zł/brutto

 

Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte drewna.

 

Jeżeli do zakupu drewna ( stosu drewna ) przystąpi tylko jedna osoba ( kupujący ), to wówczas drewno zostanie sprzedane po ustalonej cenie wywoławczej sprzedaży.

 

Jeżeli do zakupu drewna ( stosu drewna ) przystąpi więcej zainteresowanych niż jedna osoba, wówczas sprzedaż będzie prowadzona w ramach licytacji i nabywcą będzie ten kupujący, który wylicytuje najwyższą cenę za sprzedawane drewno opałowe.

Wysokość minimalnego postąpienia wynosi: 10,00 zł/brutto ( słownie: dziesięć złotych 00/100 - brutto).

 

Wydawanie i wywóz drewna po uprzednim dokonaniu wpłaty należnej kwoty  w  Urzędzie  Gminy Dzikowiec ( pokój nr 28 ) w dniu sprzedaży.

 

Jeżeli uczestnik ( kupujący ) nie dokona stosownej wpłaty w dniu sprzedaży drewna, wówczas sprzedaż zostaje unieważniona na przedmiotowe drewno.

Kupujący winien dokonać załadunku i wywozu drewna własnym staraniem i na własny koszt w dniu zakupu  – po dokonaniu wpłaty ceny nabycia.

Sprzedający nie odpowiada za zakupione drewno.

Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania sprzedaży bez uzasadnienia, jak również unieważnienia sprzedaży i z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia przeciwko sprzedającemu.

Przystąpienie do zakupu drewna oznacza, że uczestnik/kupujący zapoznał się z przedmiotem sprzedaży oraz że przyjmuje warunki sprzedaży bez zastrzeżeń. Uczestnik/kupujący wyraża zgodę na udostępnianie i przetwarzanie swoich danych osobowych na cele związane z przeprowadzeniem procedury sprzedaży drewna.

Wójt Gminy

Józef Tęcza

Dzikowiec 17.04.2024r.

 

 

  • Data aktualizacji: 2024-06-21 14:05
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 229 037