Ogłoszenia

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych polegające na przebudowie rowów oraz na usługę wodną polegającą na odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych z drogi powiatowej do rowu przydrożnego w miejscowości Kopcie w związku z inwestycją pn. ?Przebudowa drogi powiatowej nr 1033R Bojanów - Wilcza Wola - Kopcie w km 11+004 - 11+691 strona prawa oraz km 11+304 - 11+500 strona lewa polegająca na budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Kopcie" z lokalizacją o zasięgu oddziaływania na działkach ewid. nr 327 i 705 obręb 0005 Kopcie, jednostka ewidencyjna 180606_2 Dzikowiec, powiat kolbuszowski, województwo podkarpackie,

RZ.ZUZ.4.4210.398.2021.EB

 

INFORMACJA
o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

Działając zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne /Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm./ Dyrektor Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

 

Informuję

 

że na wniosek z dnia 18 listopada 2021 r. uzupełniony 15 grudnia 2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych polegające na przebudowie rowów oraz na usługę wodną polegającą na odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych z drogi powiatowej do rowu przydrożnego w miejscowości Kopcie w związku z inwestycją pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1033R Bojanów - Wilcza Wola - Kopcie w km 11+004 - 11+691 strona prawa oraz km 11+304 - 11+500 strona lewa polegająca na budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Kopcie" z lokalizacją o zasięgu oddziaływania na działkach ewid. nr 327 i 705 obręb 0005 Kopcie, jednostka ewidencyjna 180606_2 Dzikowiec, powiat kolbuszowski, województwo podkarpackie,

Jednocześnie, mając na uwadze normę prawną odtwarzaną z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag w terminie do dnia 03.01.2022 r.

Akta sprawy dostępne są w Nadzorze Wodnym w Leżajsku, z siedzibą ul. Mickiewicza 79, 37-300 Leżajsk, pok. nr 10 w godzinach 730 - 1430. Sprawę prowadzi pani Ewa Barańska tel. 17 2420246.

Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

  • Data aktualizacji: 2024-07-16 11:27
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 282 921