Biznes

Certyfikowany Instalator Odnawialnych Źródeł Energi

 

Nr umowy: RPPK.09.05.00-18-0033/17-01

Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych. Wsparcie udzielane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: od 01.03.2018 do 30.09.2019

Grupa docelowa:

Wsparciem w projekcie objętych zostanie 150 osób dorosłych z województwa podkarpackiego, zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego w szczególności osoby z grup najbardziej potrzebujących, tj. o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem na poziomie do ISCED3 włącznie)( min. 60%UP, 90 osób) i osoby
powyżej 50 roku życia min. 30%, tj. (45osób ), które zamieszkują województwo podkarpackie (w rozum. KC).

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy 150 osób dorosłych z województwa podkarpackiego, w szczególności osób z grup najbardziej potrzebujących, tj. o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem na poziomie do ISCED3 włącznie –min. 60% uczestników projektu, osób powyżej 50 roku życia min. 30% uczestników projektu, poprzez uczestnictwo w szkoleniu zawodowym na instalatora instalacji fotowoltaicznych  zakończonym egzaminem w Urzędzie Dozoru Technicznego potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji zawodowych na Certyfikowanego Montera Systemów Fotowoltaicznych.

W ramach projektu oferujemy:

 • udział w szkoleniu w akredytowanej przez Urząd Dozoru Technicznego jednostce;
 • certyfikat autoryzowanego montera przy założeniu, że uczestnik odbędzie co najmniej 80 % zajęć;
 • zaświadczenie UDT o ukończeniu szkolenia pozwalające przystąpić do egzaminu państwowego celem
  uzyskania uprawnień montera;
 • udział w egzaminie państwowym w oddziale UDT;
 • materiały szkoleniowe;
 • catering w trakcie zajęć;
 • dostęp do oprogramowania do projektowania;
 • Data aktualizacji: 2024-05-20 13:45
 • |
 • Licznik odwiedzin: 4 143 204