Gmina

Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF - nabór w 2024 r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza  nabór wniosków o przyznanie pomocy realizowany w 2024 r. w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027 dla  interwencji I.10.3 „Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF”.

1. Nazwa podmiotu właściwego w sprawie o przyznanie pomocy
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

2. Przedmiot naboru wniosków o przyznanie pomocy
1) Pomoc przyznaje się na operacje mające na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się ASF;
2) W ramach interwencji będą wspierane operacje, które nie zostały rozpoczęte wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
3) W ramach interwencji wsparciu będą podlegały operacje polegające na:

a) wykonaniu ogrodzenia;
b) utworzeniu zadaszonej niecki dezynfekcyjnej;
c) wyposażeniu gospodarstwa rolnego w urządzenia do dezynfekcji;
d) zapewnieniu możliwości zdezynfekowania się osób zajmujących się obsługą świń;
e) budowie lub przebudowie magazynu do przechowywania słomy;
f) posadowieniu silosu na paszę gotową lub zboże przeznaczone na paszę;
g) zapewnieniu utrzymywania świń odrębnie od innych zwierząt.

3. Podmioty uprawnione do ubiegania się o przyznanie pomocy
W ramach naboru, o przyznanie pomocy będzie mógł ubiegać się rolnik będący osobą fizyczną lub prawną bądź jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, jeżeli spełnia następujące warunki:
1) jest posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości, położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Warunek ten musi być spełniony co najmniej od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy;

2) prowadzi:

a) chów lub hodowlę nie mniej niż 50 świń lub
b) chów lub hodowlę metodami ekologicznymi, nie mniej niż 27 świń lub
c) hodowlę świń ras rodzimych lub świń ras czystych,

- zarejestrowanych na nieruchomości objętej inwestycją;

3) w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy ma ukończone 18 lat – w przypadku osoby fizycznej;
4) posiada numer identyfikacyjny w ewidencji producentów, nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

4. Kwota pomocy, o którą można się ubiegać
1) Maksymalna wysokość pomocy udzielona beneficjentowi w ramach I.10.3 „Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF”, w okresie realizacji Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej wynosi 100 000 zł;
2) Pomoc przyznaje się w:

a) formie
? refundacji części kosztów kwalifikowalnych - w przypadku operacji, o których mowa w pkt 2 ppkt 3 lit. b–g,
? zryczałtowanej ustalonej według kosztów jednostkowych - w przypadku operacji, o której mowa w pkt 2 ppkt 3 lit. a,
b)  wysokości do 80 %:
? sumy iloczynów kosztów jednostkowych:
? 330 zł oraz długości planowanego ogrodzenia wyrażonej w metrach bieżących,
? 2960 zł oraz liczby bram,
? 1000 zł oraz liczby furtek
w przypadku operacji, o której mowa w pkt 2 ppkt 3 lit. a,
? kosztów kwalifikowalnych - w przypadku operacji, o których mowa w pkt 2 ppkt 3 lit. b–g,
? kosztów ogólnych stanowiących nie więcej niż 10% sumy iloczynów kosztów jednostkowych, o których mowa w tiret pierwsze oraz pozostałych kosztów kwalifikowalnych o których mowa w tiret drugie.

5. Termin i sposób składania wniosków
1) Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie od dnia 27 czerwca 2024 r. do dnia 2 sierpnia 2024 r. włącznie.
2) Wnioski o przyznanie pomocy można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (PUE).

6. Szczegółowe warunki przyznania pomocy w ramach interwencji I.10.3 Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF, objętych niniejszym ogłoszeniem, określa „Regulamin naboru wniosków o przyznanie pomocy realizowanego w 2024 r. w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.10.3 Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF” jest opublikowany na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - otwórz

7. Ogólna pula środków przeznaczona na interwencję I.10.3 Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF, w ramach naboru objętego niniejszym ogłoszeniem
Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach naboru wynosi 230 mln zł.

8. Dane kontaktowe ARiMR
Departament Działań Inwestycyjnych ARiMR  
telefon: 22 318 47 00
adres mailowy: DDI_zadajpytanie@arimr.gov.pl

  • Data aktualizacji: 2024-07-12 13:14
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 274 627