Gmina

Wójt Gminy Dzikowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do zbycia, położonych w miejscowości Nowy Dzikowiec i Dzikowiec.

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2023r,. poz. 344 ze zm.)

 

Wójt  Gminy Dzikowiec

 

podaje do publicznej wiadomości  wykaz  nieruchomości gruntowych, przeznaczonych  do zbycia,  położonych w miejscowości Nowy Dzikowiec i Dzikowiec.

 

Lp.

Położenie

nieruchomości        

Numer działki

Powierzchnia

łączna

 w m2

Oznaczenie działki zgodnie
z ewidencją gruntów

Cena nieruchomości

w  zł

z obowiązującym

 podatkiem VAT

w wysokości 23%

1.

Nowy Dzikowiec

Dzikowiec

67/13

1068/24

1167

Lzr-PsV

52 705,50

2.

Nowy Dzikowiec

Dzikowiec

67/14

1068/25

1164

Lzr-PsV

52 570,20

3.

Nowy Dzikowiec

Dzikowiec

67/15

1068/26

1159

Lzr-PsV

52 348,80

 

 

Przeznaczone do zbycia nieruchomości gruntowe są położone na terenie miejscowości Nowy Dzikowiec  i Dzikowiec w jednym kompleksie. Teren działek płaski, porośnięty samosiejką drzew, nie użytkowany, częściowo uzbrojony – sieć kanalizacji sanitarnej. Nieruchomości posiadają możliwość dostępu do uzbrojenia ( woda, energia elektryczna ). Działki są o kształcie regularnym w formie prostokąta. Dostęp do działek od drogi powiatowej Jagodnik - Cmolas – Mechowiec – Dzikowiec drogą gminną publiczną o nawierzchni bitumicznej. Działki położone są we wzajemnym sąsiedztwie Sąsiedztwo działek stanowi  zabudowa jednorodzinna  i zagrodowa,  tereny rolne  i leśne.

 

W księgach wieczystych TB1K/00028758/3, TB1K/00044249/0 prowadzonych przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych  Sądu Rejonowego w Kolbuszowej prawo własności w/w nieruchomości gruntowych wpisane jest  na rzecz Gminy Dzikowiec - bez obciążeń i zobowiązań.

 

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego we wsi Dzikowiec i Nowy Dzikowiec uchwalonego Uchwałą Nr X/55/2011 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 27 maja 2011r. ogłoszonego w Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego nr 124 z dnia 8 sierpnia 2011r., poz. 1880 przedmiotowe nieruchomości / działki / to tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oznaczone symbolem 3 MN.

 

Możliwość zagospodarowania terenu zgodnie z uchwalonym planem.                                                                                                                               

Nieruchomości mają być zbyte w drodze przetargu. Rodzaj, miejsce i warunki przetargów zostaną podane do publicznej wiadomości w ogłoszeniu o przetargu. Sprzedaż nastąpi za cenę osiągniętą w przetargu powiększoną o należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami płatną przed zawarciem umowy notarialnej.

 

Ogłoszenie zostaje wywieszone na okres 21 dni w którym można zgłaszać do Wójta Gminy Dzikowiec wnioski dotyczące wystawionych do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

 

Szczegółowych informacji  o  nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Dzikowiec, 36-122 Dzikowiec ul. Dworska 62 – pokój  nr 11 lub 28 - telefonicznie  pod nr 17/744 –21- 09

 

Wójt Gminy

mgr Bogumiła Kosiorowska

Dzikowiec, dnia  04.07.2024r.

 

 

 

 

  • Data aktualizacji: 2024-07-12 13:14
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 274 923