Gmina

Nabór wniosków do udziału w projekcie polegającym na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków

Mapa przedstawiająca granice Aglomeracji ? Załącznik nr 3 

Nabór wniosków do udziału w projekcie polegającym na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków

Wójt Gminy Dzikowiec informuje o planowanym przystąpieniu do naboru wniosków o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie prywatnych posesji, w ramach działania 2.8 ”Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej”, Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 i zaprasza do udziału w projekcie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dzikowiec”.

 Udział w projekcie jest możliwy wyłącznie dla nieruchomości spełniających wszystkie niżej wymienione warunki:

  1. zlokalizowanych na: Obszarach Natura 2000, Obszarach Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, Obszarach Sokołowsko – Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, tj. nieruchomości położonych w:

- części miejscowości Wilcza Wola (Karby, Kijanki część ulicy  Zmysłowskiej) ,

- części miejscowości Kopcie - Górale,

- miejscowości Osia Góra,

  1. zlokalizowanych poza terenem Aglomeracji,
  1. zlokalizowanych na obszarach, gdzie nie jest projektowana kanalizacja sanitarna.

UWAGA!!!
Prosimy o przeanalizowanie minimalnych odległości, jakie muszą być zachowane przy lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków (wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
 odpowiadać budynki i ich usytuowanie)

Chętni do udziału w projekcie proszeni są o wypełnienie, podpisanie i złożenie następujących dokumentów:

  1. Wstępnej deklaracji udziału w projekcie – 1 egz.
  2. Umowy użyczenia nieruchomości – 2 egz.

Termin naboru:

Nabór uczestników projektu trwa od dnia 2 lipca  2024 r.  do dnia 31 lipca 2024 r.

Deklaracje złożone po tym terminie zostaną wpisane na listę rezerwową.

Zebrane deklaracje i umowy użyczenia będą podstawą do zweryfikowania prawnych
i technicznych możliwości wybudowania oczyszczalni na terenie poszczególnych posesji,
a następnie posłużą do przygotowania dokumentacji projektowej oraz skompletowania wszystkich dokumentów potrzebnych do aplikowania o środki unijne.

Planowany przebieg realizacji projektu:

Po zakończeniu naboru Deklaracji uczestnictwa w projekcie, Gmina Dzikowiec sporządzi listę podstawową  i listę rezerwową uczestników projektu.

 Na podstawie zebranych deklaracji, Gmina Dzikowiec przeprowadzi wstępną wizję
w terenie, w celu określenia prawnych i technicznych możliwości oraz typu i wielkości wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków nie będzie realizowana na nieruchomościach, na których nie będzie to możliwe ze względów technicznych. Fakt ten zostanie potwierdzony przez projektanta branżowego po dokonaniu oględzin w terenie.

 Kolejnym krokiem będzie przygotowanie dokumentacji technicznej i innych niezbędnych dokumentów aplikacyjnych oraz złożenie  wniosku o dofinansowanie. Termin składania wniosków upływa w dniu 20 sierpnia 2024 r. Zakończenie procedury oceny wniosków planowane jest na kwiecień 2025 roku.

W przypadku uzyskania przez Gminę Dzikowiec  dofinansowania, z każdym
z uczestników projektu z listy podstawowej zostanie podpisana Umowa uczestnictwa
w projekcie.

 Zgodnie z Regulaminem Wyboru Projektów w ramach działania 2.8 „Ochrona przyrody
i różnorodności biologicznej”,  Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, zakończenie  realizacji projektu  nie może nastąpić później niż 31 grudnia 2026 r.

Gmina Dzikowiec przeprowadzi procedury wyboru Wykonawców zadań objętych projektem, podpisze umowy na realizację zadań, będzie nadzorowała realizację prac oraz przeprowadzi odbiory robót związanych z budową oczyszczalni.

 Właścicielem oczyszczalni przez okres 5 lat od uzyskania ostatniej płatności ze środków UE będzie Gmina Dzikowiec.

 Osoby, z którymi podpisano Umowę  uczestnictwa w projekcie będą odpowiedzialne za prawidłową eksploatację oczyszczalni ścieków, spoczywać będą na nich koszty eksploatacji oczyszczalni oraz obowiązki związane z wywozem osadów ściekowych.

 Wkład własny mieszkańców – uczestników projektu:

Ostateczny koszt wkładu własnego uczestników jest uzależniony od takich czynników jak: koszt opracowania dokumentacji technicznej, wynik postępowań przetargowych, wielkość oczyszczalni, typ oczyszczalni i zastosowanego systemu odprowadzania ścieków oczyszczonych, lokalizacja itp.

 Koszt wkładu własnego mieszkańca zostanie określony w trakcie realizacji projektu dla każdego uczestnika indywidulanie.  Szacunkowe koszty wkładu własnego Uczestnika projektu wyniosą około 5 000,00 zł brutto.

 Uwaga:

Warunkiem realizacji projektu tj. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na prywatnych posesjach będzie pozyskanie przez Gminę środków z funduszy unijnych.

Dane Kontaktowe:

Więcej informacji uzyskać można w Urzędzie Gminy Dzikowiec, pokój nr 23, tel. 17 744 21 09 wew. 217

 

 Link do naboru wniosków o dofinansowanie:

https://funduszeue.podkarpackie.pl/nabory-wnioskow/2-8-ochrona-przyrody-i-roznorodnosci-biologicznej-nr-naboru-fepk-02-08-iz-00-001-24

  • Data aktualizacji: 2024-07-12 13:14
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 274 935