Gmina

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ratownika wodnego w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli nad zalewem "MAZIARNIA" w Wilczej Woli.

Gmina Dzikowiec ogłasza nabór kandydatów na stanowisko  ratownika wodnego

w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli nad zalewem „MAZIARNIA” w Wilczej Woli.

 1. Nazwa i adres jednostki: Gmina Dzikowiec, ul. Dworska 62 , 36-122 Dzikowiec
 2. Określenie stanowiska, ilość etatów: Ratownik wodny - 2 osoby
 3. Rodzaj zatrudnienia, miejsce wykonywania pracy, czas zatrudnienia, wynagrodzenie:

 • Umowa zlecenie - Gmina Dzikowiec - wynagrodzenie do uzgodnienia.
 • Czas zatrudnienia od 20 lipca  2024 r. do 18 sierpnia 2024 roku.
 • Praca wykonywana - od poniedziałku do piątku w godzinach od  14:00  do 19:00
       w soboty  i niedziele,  oraz w dniu 15 sierpnia 2024 r. w godzinach od  9:00  do 19:00
 1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania kwalifikacyjne:

- posiadanie uprawnień ratownika wodnego zgodnie z ustawą,

- certyfikat potwierdzający pozytywne ukończenie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy,

- ważne badania lekarskie.

Wymagania dodatkowe:

 1. a) wysoka kultura osobista,
 2. b) komunikatywność,
 3. c) nieposzlakowana opinia,

5.Wymagane dokumenty: kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty można składać osobiście, za pośrednictwem poczty polskiej na adres: Gmina Dzikowiec, ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec, przez platformę e-PUAP lub mailowo na adres ugdzikowiec@dzikowiec.itl.pl, w terminie do  28 czerwca 2024 r.

W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny pod numerem  17 2274508     

 

7. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez Zamawiających w celu

      związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 1. Zamawiający Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119     z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Dzikowcu jest: Wójt Dzikowiec; ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec.
 3. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Dzikowiec jest Pan: Tomasz Piszczek, e-mail: inspektor.odo@gminadzikowiec.pl
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), dalej „ustawa Pzp”;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
 7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 9. Posiada Pani/Pan:

       − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

       −  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

       − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania

           danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

        − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 1. Nie przysługuje Pani/Panu:

       − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

       − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

       − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 1. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, a także w trakcie realizacji umowy.

 

 1. Wykaz załączników do zapytania ofertowego.
 • Data aktualizacji: 2024-07-12 13:14
 • |
 • Licznik odwiedzin: 4 274 822